Algemene voorwaarden

van MooiGroendak

Artikel 1. Algemene bepalingen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit volgende handelingen tussen MooiGroendak, en u, onze klant. 

2. Wanneer een bepaling in deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig is, dan blijven de overige bepalingen wel bestaan. 

3. De bepalingen uit de overeenkomst gaan voor als deze niet gelijk zijn aan de bepalingen uit deze algemene voorwaarden. 

Artikel 2. Wanneer is er een overeenkomst?

1. Wanneer u interesse heeft in de dienstverlening van MooiGroendak kunt u via de webshop een bestelling plaatsen. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat u de bestelling plaatst. De overeenkomst met MooiGroendak kan ook tot stand komen via aanbod en aanvaarding per e-mail of per whatsapp. 

2. Als een opdracht wordt gegeven namens twee of meer opdrachtgevers zijn zij hoofdelijk verbonden. 

Artikel 3. Hoe gaat de levering in zijn werk?

1. Nadat u de bestelling bevestigt, wordt de levering voor u voorbereid. 

2. In de overeenkomst is de wijze van levering opgenomen: a. Ophalen bij MooiGroendak: u haalt de producten op het doorgegeven tijdstip op. Doet u dit niet, dan krijgt u een redelijke termijn van vijf werkdagen om de producten alsnog op te halen. De aanvullende kosten zijn voor uw rekening. 

b. Transport door MooiGroendak: u zorgt ervoor dat het afleveradres onbelemmerd en zonder risico’s bereikbaar is en neemt de producten af op het moment dat ze worden bezorgd. Doet u dit niet, dan bent u de aanvullende kosten verschuldigd. 

3. Leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. 

4. De kosten voor levering komen voor uw rekening, indien hierover onduidelijkheid bestaat. 

Artikel 4. Wat zijn uw verplichtingen? 

1. U keurt en controleert de producten direct na ontvangst. Doet u dit niet, dan gaat MooiGroendak ervan uit dat volgens de overeenkomst is geleverd. 

Artikel 5. Garantie 

1. Voor de producten van MooiGroendak geldt een garantietermijn van 12 maanden. Voor levende materialen, zoals bomen en planten, geldt een garantietermijn van 3 maanden. 

2. Wilt u een beroep doen op de garantie? Neem contact op met MooiGroendak onder vermelding van de gebreken. 

3. Als MooiGroendak erkent dat dit gebrek onder de garantie valt, repareert of vervangt MooiGroendak het product. 

4. Geen garantie wordt gegeven in het geval dat: a. sprake is van overmacht; 

b. u nog niet aan alle financiële verplichtingen heeft voldaan; 

c. u de producten onoordeelkundig heeft behandeld, verwerkt of de door MooiGroendak gegeven aanwijzingen niet zijn opgevolgd; 

d. zaken zijn geleverd die door u zijn voorgeschreven of door of namens u zijn aangeleverd; 

e. sprake is van normale slijtage; 

f. tijdens de garantieperiode sprake is van grote droogte en/of andere ernstige omstandigheden die bijdragen aan de slijtage van de producten. 

5. Als u ten onrechte een beroep doet op de garantie, worden de kosten die MooiGroendak heeft gemaakt aan u doorbelast. 

Artikel 6. Herroepingsrecht voor consumenten

1. Een consument kan in het geval van koop op afstand binnen 14 dagen na ontvangst van het product de overeenkomst ontbinden zonder opgave van redenen, met uitzondering van producten die vallen onder groenmateriaal (levend materiaal) en producten die voor de consument op maat gemaakt zijn. 

2. Gedurende de bedenktijd dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. U mag het product slechts hanteren en inspecteren zoals u dit ook in de winkel zou mogen doen. Mocht het product in waarde verminderen door de wijze waarop u hiermee omgaat, dan dient u deze waardevermindering te vergoeden aan MooiGroendak. 

3. Voor de volgende producten geldt geen herroepingsrecht: 

a. producten die wij tot stand hebben gebracht conform uw specificaties; 

b. producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn; 

c. producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; 

d. producten die snel kunnen bederven of een beperkte houdbaarheid hebben (groenmateriaal/levend materiaal); 

e. producten die reeds zijn aangebroken, waarvan de verpakking duidelijk beschadigd is of producten die niet meer in de originele verpakking aanwezig zijn. 

Artikel 7. Uitoefening herroepingsrecht

1. Het ontbindingsrecht roept u in door dit schriftelijk te melden bij MooiGroendak of door het modelformulier voor herroeping in te vullen. Dit modelformulier is te vinden op de website van MooiGroendak. 

2. U dient het product vervolgens uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag van herroeping te retourneren aan MooiGroendak. Dit gebeurt in de originele, niet beschadigde verpakking en volgens de instructies van MooiGroendak. Geopende of beschadigde verpakkingen worden niet teruggenomen. Het openen van de verpakking betekent dat u het product wenst te behouden. 

3. De kosten van retournering komen voor uw rekening. Deze kosten zijn nader gespecificeerd op de website van MooiGroendak. 

4. Indien u gebruik heeft gemaakt van uw herroepingsrecht en het product retour is ontvangen door MooiGroendak, dan betaalt MooiGroendak uw betalingen terug via hetzelfde betaalmiddel als het betaalmiddel dat u heeft gebruikt. 

5. Indien u heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft MooiGroendak de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. 

Artikel 8. Hoe betaalt u voor de producten/diensten van MooiGroendak?

1. U betaalt de factuur via de betalingsmogelijkheden in de webshop of op een ander overeengekomen wijze. In de door MooiGroendak aangewezen gevallen betaalt u de helft bij bestelling en de andere helft bij de aanleg van de bestelde producten. 

2. Betaalt u niet, dan bent u vanaf de vervaldatum van de factuur rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De incassokosten bedragen voor professionele partijen in ieder geval 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,00 en de contractuele rente bedraagt 1% per maand. 

3. MooiGroendak mag uw betalingsvoorwaarden wijzigen wanneer uw financiële positie of betalingsgedrag hiertoe aanleiding geeft. 

4. Heeft u een bezwaar tegen de factuur? Dan laat u dit binnen 14 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan MooiGroendak weten onder de vermelding van de reden. Doet u dit niet, dan geldt het gefactureerde bedrag als erkend. 

5. Een klacht schort uw betalingsverplichting niet op. 

Artikel 9. In welke gevallen wordt de overeenkomst opgeschort of eindigt de overeenkomst? 

1. Als één van de volgende omstandigheden zich voordoet, verkeert u direct in verzuim: faillissement of (voorlopige) surseance van betaling, homologatie van een onderhands akkoord, onder curatele stelling of schuldsanering of stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van uw bedrijf of overlijden. 

2. MooiGroendak mag de overeenkomst in dat geval direct, zonder dit aan u te laten weten, opschorten of (gedeeltelijk) ontbinden. 

Artikel 10. Wanneer is er sprake van overmacht en welke gevolgen heeft dit?

1. Overmacht is bijvoorbeeld oorlog, terrorisme, burgeroorlog, oproer, (overheidsmaatregelen wegens) epidemie of pandemie, slechte weersomstandigheden, transportmoeilijkheden, arbeidsongeschiktheid en andere ernstige storingen in het bedrijf van MooiGroendak. 

2. Duurt de overmacht langer dan 60 aaneengesloten dagen, dan mag u de overeenkomst schriftelijk ontbinden. MooiGroendak is aan u dan geen schadevergoeding verschuldigd. 

Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten

1. U mag het werk van MooiGroendak niet openbaar maken of verveelvoudigen, tenzij MooiGroendak hiervoor schriftelijke toestemming aan u geeft. MooiGroendak heeft het auteursrecht over alle door of namens haar tot stand gebrachte werken. 

2. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, etc. zijn van MooiGroendak en/of haar licentiegevers. U mag geen inbreuk maken daarop. 

3. U staat MooiGroendak toe foto’s en video’s te maken van het dak voor commerciële doeleinden. 

Artikel 12. Vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens 

1. Partijen zijn verplicht om alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de andere partij ontvangen geheim te houden. Dit geldt ook voor ingeschakelde derden. 

2. Om de overeenkomst met u uit te voeren verwerkt MooiGroendak uw persoonsgegevens. MooiGroendak verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig de AVG. Meer informatie over hoe MooiGroendak omgaat met uw persoonsgegevens is te vinden in de privacyverklaring op de website van MooiGroendak. 

3. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk is toegestaan of noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst. 

4. MooiGroendak neemt zoveel mogelijk maatregelen om de persoonsgegevens technisch en organisatorisch te beveiligen. 

5. Wanneer u een beroep wil doen op één van de rechten die u op basis van de AVG heeft, dan kan dit verzoek schriftelijk ingediend worden via info@mooigroendak.nl. 

Artikel 13. Wie is waarvoor aansprakelijk?

1. De aansprakelijkheid van MooiGroendak uit welke rechtsgrond dan ook is steeds beperkt tot het bedrag waarop de door MooiGroendak gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. 

2. Als om welke reden dan ook geen uitkering op grond van deze verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit welke rechtsgrond dan ook beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht exclusief omzetbelasting, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

3. De beperkingen uit bovenstaande leden gelden niet, indien sprake is van schade die is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid. 

4. De verantwoordelijkheid voor kennis en doorgifte van de specificaties van uw dak liggen nadrukkelijk bij u. Niet uitsluitend zijn onder deze specificaties begrepen de draagkracht van het dak en de mate waarin het dak wortelwerend is. 

5. Gevolgschade zoals bedrijfs- en/of stagnatieschade, omzet- en/of winstderving, productieverlies of waardevermindering van producten is van vergoeding uitgesloten. 

6. U vrijwaart MooiGroendak voor aanspraken van derden. 

7. Iedere aansprakelijkheid van MooiGroendak vervalt wanneer u niet binnen één jaar nadat de aanleiding hiervoor ontstaat een beroep doet op de tekortkoming. 

8. De bepalingen in dit artikel gelden ook voor alle aan MooiGroendak gelieerde werkmaatschappijen, in het bijzonder voor Bart Rovers Hoveniers. 

Artikel 14. Klachten en geschillen 1. Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Wij stellen het op prijs dat u ons dit laat weten zodat wij in alle redelijkheid een oplossing kunnen vinden. 

2. Als we er niet uitkomen, is de rechtbank Oost-Brabant exclusief bevoegd. 

Artikel 15. Toepasselijk recht

1. Op alle overeenkomsten, deze algemene voorwaarden en handelingen die daaruit voortkomen, is het Nederlandse recht van toepassing. De werking van het Weens Koopverdrag en ieder ander internationaal verdrag is uitdrukkelijk uitgesloten. 

Winkelwagen
Chat openen
Kunnen we je helpen?
Mooigroendak.nl
Hallo, ik ben Jolanda van Mooigroendak. Kan ik je ergens bij helpen? Stuur me gerust een whatsapp.